Oudercommissie

Onze school heeft een oudercommissie deze is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van allerlei activiteiten zoals feesten, sportdag, schoolreisjes, enzovoort. Veel van deze activiteiten worden gecoördineerd vanuit een werkgroep waarin zowel ouders als teamleden zitten. In een aantal werkgroepen werken ouders en teamleden samen om bepaalde niet klasgebonden zaken inhoud en gestalte te geven. De coördinatie van elke werkgroep ligt in handen van een teamlid en/of een evenementenlid. Iedereen kan zich opgeven om actief te zijn in een werkgroep. De oudercommissie vergadert regelmatig in een openbare vergadering. Bij deze vergaderingen is meestal iemand uit het team aanwezig.

Tevens is de oudercommissie een vraagbaak voor de ouders. Ook  bepalen zij, samen met de MR, de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Rond oktober ontvangen de ouders van de penningmeester van de Oudercommissie een acceptgiro voor de ouderbijdrage. Het spreekt voor zich dat in bepaalde gevallen gebruik gemaakt kan worden van een betalingsregeling. Hierover kan contact opgenomen worden met de directie.  

De ouderbijdrage wordt gebruikt om diverse activiteiten zoals de viering van de feestdagen, culturele activiteiten, schoolreisjes e.d. te financieren. Voor groep 8 wordt er voor het meerdaagse schoolreisje nog een extra bedrag gevraagd. Op de jaarlijkse ouderavond wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de geïnde gelden. Dit kan gekoppeld zijn aan de informatieavond van het team of in combinatie met onderwerpen die betrekking hebben op onderwijs en opvoeding